ENGICON  inžinierska činnosť

inžiniering pre pozemné a inžinierske stavby @ project management @ stavebný dozor

Naše činnosti:

 • štúdie realizovateľnosti (feasibility studies)
 • due dilligence (technické zhodnotenie projektu, stavby, nehnuteľnosti)
 • rozkopávkové povolenie
 • povolenie/súhlas na výrub drevín
 • vyňatie z PPF/LPF
 • prekládky inžinierskych sietí
 • identifikácie vlastníkov
 • povolenie na odstránenie stavieb
 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, drobných stavieb
 • povolenie zmeny stavby pred dokončením
 • povolenie skúšobnej prevádzky
 • kolaudačné rozhodnutie
 • EIA
 • technický dozor
 • stavebný dozor - pozemné stavby
 • projekčné práce - KPS
 • geodetické práce
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva a výstavby
 • projektový manažment
 • majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností
 • technické poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností
 • termovízia
 • a.i.