ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A ENGICON

Spoločnosť ENGICON s.r.o. bola založená v roku 2009. Už od roku 1998 však vykonávame inžiniersku činnosť pre rôzne investičné zámery z oblasi pozemných a inžinierskych stavieb. Naše početné profesionálne skúsenosti nás predurčujú poskytovať našim klientom komplexnú škálu činností, ktoré tvoria v procesoch prípravy a realizácie stavebných diel primárnu úlohu.

Naša spoločnosť bola založená po takmer 10ročnom výkone odbornej a profesionálnej praxe na rôznych projektoch z oblasti pozemných a inžinierskych stavieb.

Dnes úzko spolupracujeme s kvalitnými partnermi a našou je byť pre každý projekt pridanou hodnotou.

Disponujeme vysoko kvalifikovanými a dlhodobou praxou overenými poznatkami, ktoré spolu so spoľahlivými partnermi tvoria základ nášho know-how.

Naša snaha je poskytnúť každému klientovi služby - inžiniersku činnosť v komplexnom rozsahu, aby šetril svoj čas a mohol sa venovať prioritne svojmu core business.

Nieľko vybraných slúžieb, ktoré naša spoločnosť svojim klientom poskytuje:

 • rozkopávkové povolenie
 • prekládky inžinierskych sietí
 • výrubové povolenie
 • búracie povolenie
 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • dočasné, trvalé vyňatie z PPF, LPF
 • ohlásenia drobných stavieb, údržiavacích prác a stavebných úprav
 • zmena stavby pred jej dokončením
 • skúšobná prevádzka
 • kolaudačné rozhodnutia
 • EIA (zámer, správa o hodnotení, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti)
 • technický dozor investora
 • stavebný dozor - pozemné stavby
 • stavebný dozor - inžinierske stavby
 • projekčné práce - konštrukcie pozemných stavieb
 • geodetické práce
 • poradenská a konzultačná čnnosť v stavebníctve
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebného práva a povoľovacích procesov
 • projektový manažment 
 • feasibilty study (štúdia realizovateľnosti)
 • due dilligence (zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti, projektu)
 • majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti
 • technické poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností
 • termovízia stavieb 
 • meranie vlhkosti stavieb