ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

INŽINIERSKA ČINNOST:

 • rozkopávkové povolenie
 • prekládky inžinierskych sietí
 • výrubové povolenie
 • búracie povolenie
 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • dočasné, trvalé vyňatie z PPF, LPF
 • ohlásenia drobných stavieb, údržiavacích prác a stavebných úprav
 • zmena stavby pred jej dokončením
 • skúšobná prevádzka
 • kolaudačné rozhodnutia
 • EIA (zámer, správa o hodnotení, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti)
 • technický dozor investora
 • stavebný dozor - pozemné stavby
 • stavebný dozor - inžinierske stavby
 • projekčné práce - konštrukcie pozemných stavieb
 • geodetické práce
 • poradenská a konzultačná čnnosť v stavebníctve
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebného práva a povoľovacích procesov
 • projektový manažment 
 • feasibilty study (štúdia realizovateľnosti)
 • due dilligence (zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti, projektu)
 • majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti
 • technické poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností
 • termovízia stavieb 
 • meranie vlhkosti stavieb