ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

STAVEBNÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA


Naša spoločnosť je na základe dlhoročných skúseností spôsobilá na výkon činnosti stavebného dozora ako aj technického dozora investora. V rámci výkonu stavebného dozoru prípadne technického dozora investora ide predovšetkým o zabezpečenie týchto činnosti:


 • spolupráca s technickým dozorom investora
 • oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom vydaných stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby, prípadne s vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo,
 • kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
 • bezodkladné informovanie stavebníka/Mandanta o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac,
 • kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela
 • kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
 • spolupráca so zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie, resp. pre realizáciu stavby vykonávajúcim odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovanej dodávky a prác s projektom,
 • spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby,
 • organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby
 • vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby najneskôr do 10 dňa nasledujúceho mesiaca, ktoré budú obsahovať:
 • informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie,
 • popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca;
 • porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG stavby zhotoviteľa stavby;
 • dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti TD resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby,
 • hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby,
 • vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku,
 • údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany,
 • sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
 • vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 • sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami zmluvy,
 • spolupráca so zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 • kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom/Mandantom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií,
 • kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
 • v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
 • kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby,
 • organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného diela alebo jeho samostatnej funkčnej časti a stavebníkom/Mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí,
 • kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii dokončenej stavby (najmä podľa prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010),
 • kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o odovzdaní a a prevzatí stavby alebo jej časti, kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 • účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby,
 • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.